Co nam zostawił lodowiec?

Jezioro o okrągłym zarysie – oczko (Pojezierze Mazurskie)Lekcja prowadzona jest w formie prezentacji multimedialnej, skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz liceum. Podczas lekcji omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • podział zlodowaceń plejstoceńskich, od najstarszego zlodowacenia Narwi do najmłodszego zlodowacenia Wisły z uwzględnieniem okresów ocieplenia klimatu (interglacjałów)
  • przyczyny zlodowaceń
  • panujące na przedpolu lądolodu warunki klimatyczne oraz dostosowująca się do nich fauna i flora
  • wpływ lądolodu na kształtowanie się krajobrazu Polski
  • występowanie krajobrazu polodowcowego na obszarze naszego kraju
  • cechy krajobrazu młodoglacjalnego z uwzględnieniem poszczególnych form polodowcowych, takich jak: moreny, sandry, ozy, kemy, drumliny oraz jeziora polodowcowe.

K. Jackowiak

Głazy narzutowe (przetransportowane pod Muzeum Ziemi Al. Na Skarpie 20/26 i 27)