Dr Aleksandra Kohlman-Adamska, paleobotanik

W Muzeum Ziemi pracuje od 1960 roku. W latach 1994–2007 wiceprzewodnicząca Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Współorganizatorka trzech konferencji paleobotanicznych w Muzeum Ziemi PAN.

Zainteresowania naukowe:

Paleobotanika paleogenu i neogenu.

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

Starszy kustosz muzealny

Prace nad florą pyłkową neogenu Polski. W 1994 r. wyróżnienie Sekretarza Naukowego Wydziału II PAN za pracę Analiza pyłkowa osadów neogeńskich z okolic Wyrzyska (NW Polska).

Badania mikrostruktury i mikrorzeźby kopalnych ziaren pyłku w mikroskopie optycznym (LM) i skaningowym (SEM), w zastosowaniu do taksonomii botanicznej (prace prowadzone wspólnie z dr Marią Ziembińską-Tworzydło z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego).

W latach 1997–2011, w ramach czterech kolejnych projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udział w zespołowym, monograficznym opracowaniu Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene oraz współpraca przy rekonstrukcji flory i klimatu neogenu Polski na podstawie palinologii (kierownik badań – prof. dr hab. Leon Stuchlik, Instytut Botaniki PAN w Krakowie). W 2002 r. zespół opracowujący Atlas of pollen... uzyskał wyróżnienie Sekretarza Naukowego Wydziału II PAN.

Rekonstrukcje zbiorowisk roślinnych na podstawie flor pyłkowych i makroskopowych, dla celów wystawienniczych i dydaktycznych (we współpracy z dr Katarzyną Krajewską; Muzeum Ziemi PAN).

Uczestnictwo w opracowywaniu zbiorów paleobotanicznych, pisaniu artykułów popularno- naukowych i scenariuszy wystaw oraz opracowanie i prowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej z zakresu kopalnych flor Polski.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Kohlman-Adamska A. 1993: Pollen analysis of the Neogene deposits from the Wyrzysk region, north-western Poland. Acta Palaeobotanica 33 (3), 91-297.

Stuchlik L., Ziembińska-Tworzydło M., Kohlman-Adamska A., Grabowska I., Ważyńska H., Słodkowska B., Sadowska A. 2001. W: Stuchlik L. (red.): Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene. I. Spores. 1-158. Wydawnictwa Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.

Kohlman-Adamska A., Ziembińska-Tworzydło M. 2001: Morphological variability and botanical affinity of Fususpollenites Kedves 1978 (LM and SEM investigations). Acta Palaeobotanica 41 (2), 147-159.

Kohlman-Adamska A. 2001: Graficzna rekonstrukcja lasu „bursztynowego”. W: Kosmowska-Ceranowicz B. (red.): Bursztynowy skarbiec. Część I. Katalog kolekcji T. Giecewicza w zbiorach Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Muzeum Ziemi. Opracowania Dokumentacyjne 18, 15-18.

Stuchlik L., Ziembińska-Tworzydło M., Kohlman-Adamska A., Grabowska I., Ważyńska H., Sadowska A. 2002. W: Stuchlik L. (red.): Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene. II. Gymnosperms. 1-237. Wydawnictwa Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.

Ziembińska-Tworzydło M., Kohlman-Adamska A. 2003: Morfologia. W: Dybova-Jachowicz S., Sadowska A. (red.): Palinologia. 33-53. Wydawnictwa Instytutu Botaniki PAN, Kraków.

Kohlman-Adamska A., Ziembińska-Tworzydło M., Zastawniak E. 2004: In situ pollen in some flowers and inflorescences in the Late Miocene flora of Sośnica (SW Poland). Review of Palaeobotany and Palynology 132, 261-280.

Stuchlik L., Ziembińska-Tworzydło M., Kohlman-Adamska A., Grabowska I., Ważyńska H., Sadowska A. 2009. W: Stuchlik L. (red.): Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene. III. Angiosperms (1). 1-233. Wydawnictwa Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.

Kohlman-Adamska A., Ziembińska-Tworzydło M. 2011: Professor Leon Stuchlik octogenarian. A homage to the Editor and Co-author of the „Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene. Acta Palaeobotanica 51 (1), 9-10.

Garbowska J., Kohlman-Adamska A., Szczęsny R. 2012: Krzysztof J. Jakubowski (1937-2011).  Prace Muzeum Ziemi 50, 7-10.

Kohlman-Adamska A., Jakubowski G. 2012: Dr Katarzyna Krajewska (1963 -2011). Prace Muzeum Ziemi 50, 11-13.