Dr Cezary Krawczyński

Zainteresowania naukowe:

Paleoekologia i tafonomia ramienionogów jurajskich

Biologia i paleobiologia bezkręgowców morskich

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

2011 – 2016 zastępca dyrektora do spraw ogólnych

od 2017 dyrektor Muzeum Ziemi

Udział w prowadzonych przez Muzeum Ziemi pracach dydaktycznych, popularyzatorskich i wystawienniczych.

Opracowywanie i porządkowanie kolekcji bezkręgowców znajdujących się w zbiorach Muzeum Ziemi.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Krawczyński C. 2005: Przedstawiciele rodzaju Craniscus Dall, 1871 z górnego oksfordu Bielaw i Wapienna na Kujawach. Tomy Jurajskie 3, 75-85.

Krawczyński C. 2007: Wybrane struktury wewnętrzne tecideidów (Brachiopoda) z profilu górnego oksfordu Bielaw i Wapienna na Kujawach. W: Żylińska A. (Red.) Granice Paleontologii, XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Św. Katarzyna pod Łysicą, 10-13 września 2007 (Materiały konferencyjne), 75-78. Wydział Geologii UW, Warszawa.

Krawczyński C. 2008: The Upper Oxfordian (Jurassic) thecideide brachiopods from the Kujawy area, Poland. Acta Geologica Polonica 58 (4), 395-406.

Szrek P.,  Dec M., Jaszczuk A., Krawczyński C., Nast D., Niedźwiedzki G. 2010: Zawiłe ścieżki badań nad kręgowcami dewońskimi w Polsce. Przegląd Geologiczny 58 (6), 495-498.

Krawczyński C., Wilson M. 2011: The first thecideide brachiopods from the Middle East: A new species of Moorellina from Upper Callovian of Hamakhtesh Hagadol, southern Israel. Acta Geologica Polonica 61 (1), 71-77.

Krawczyński C. 2011: Redakcja albumu pokonkursowego Geologia w obiektywie (Geology in the lenses) Wydawnictwo Epograf, Warszawa. ISBN 978-83-62910-16-8.