Najnowsze komentarze

  Historia zbiorów

  Historia zbiorów

  Historia zbiorów

  Początki gromadzenia zbiorów muzealnych sięgają okresu przed drugą wojną światową i związane są z działalnością Towarzystwa Muzeum Ziemi w latach 1933-1939. Powstały wówczas pierwsze wartościowe kolekcje paleontologiczne (m.in. słynny zbiór trzeciorzędowej brekcji kostnej z Węży k. Działoszyna, kolekcja bezszczękowców i ryb paleozoicznych z Gór Świętokrzyskich i Podola) oraz zaczątki kolekcji mineralogicznych (m.in. bezcenny zbiór meteorytów łowickich i pułtuskich oraz kolekcja minerałów świata ofiarowana przez H. Arctowskiego). Obecnie, zasoby zbiorów Muzeum Ziemi PAN liczące ponad 175 tysięcy numerów inwentarzowych zgrupowane są w wydzielonych zespołach kolekcji mineralogiczno-petrograficznych, paleobotanicznych, paleozoologicznych, bursztynu i innych żywic kopalnych. Odrębną kategorię zbiorów tworzą materiały archiwalne z zakresu historii nauk o Ziemi.

  Historia muzeum

  Historia muzeum

  Muzeum Ziemi jest kontynuatorem tradycji Towarzystwa Muzeum Ziemi powołanego w Warszawie z inicjatywy społecznej w 1932 r. z jasno już wówczas określonym celem: utworzenia w Warszawie jako stolicy Rzeczpospolitej Polskiej nowoczesnego muzeum geologicznego – Muzeum Ziemi, będącego instytucją oświatową i naukową. Wśród grona założycieli i współpracowników TMZ znaleźli się najwybitniejsi podówczas geolodzy polscy m.in.: Jan Czarnocki, Roman Kozłowski, Stanisław Małkowski, Jan Lewiński, Henryk Świdziński, Stanisław Thugutt, Tadeusz Wojno, Stefan Z. Różycki, Jan Samsonowicz. Pierwsze kolekcje muzealne zaczęto gromadzić w 1933 r., a publiczną działalność popularyzatorską zainaugurowano w 1938 r. na łamach oficjalnego organu TMZ Wiadomości Muzeum Ziemi. Po przerwie wojennej i uporządkowaniu częściowo ocalałych zbiorów, działalność TMZ została wznowiona w 1945 r. Zgodnie z uchwałą TMZ całość zgromadzonych kolekcji została w 1947 r. przekazana Państwu pod warunkiem utworzenia publicznego Muzeum Ziemi. W 1948 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów powołano instytucję państwową pod nazwą “Muzeum Ziemi”, podporządkowaną początkowo Ministerstwu Oświaty. W latach 1953-1959 nastąpiło przejściowe ograniczenie działalności placówki, która znalazła się wówczas w wewnętrznych strukturach organizacyjnych państwowej służby geologicznej. W roku 1959 Muzeum Ziemi zostało przejęte przez Polską Akademię Nauk, zgodnie z wcześniej sformułowanymi postulatami I Kongresu Nauki Polskiej. Zachowując ciągłość instytucjonalnego działania – Muzeum Ziemi jest obecnie pomocniczą placówką naukową podporządkowaną Wydziałowi III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi. W systemie organizacyjnym polskiego muzealnictwa przyrodniczego Muzeum Ziemi jest jedną z nielicznych, samodzielnych placówek muzealnych realizujących systematycznie pełny zakres zadań począwszy od gromadzenia i ochrony zbiorów, ich dokumentacji i udostępniania dla celów badawczych i popularyzatorskich, badań naukowych oraz publicznej działalności edukacyjno-oświatowej.

  Siedzibą Muzeum Ziemi są dwie zabytkowe budowle przy Al. Na Skarpie 20/26 i 27 w centrum Warszawy, znajdujące się wraz z przyległymi terenami ekspozycyjnymi na otwartej przestrzeni w rejonie dawnych założeń pałacowo-ogrodowych “Na Górze”, które włączone zostały obecnie w granice zespołu zabytkowego miasta Warszawy obejmującego Trakt Królewski i uznanego (1994) za Pomnik Historii. Pierwszym dyrektorem placówki w latach 1948-1950 był główny twórca idei powołania Muzeum Ziemi – wybitny petrograf i zasłużony inspirator ochrony zabytków przyrody nieożywionej – Stanisław Małkowski (1889-1962). Podstawy instytucjonalnego działania Muzeum Ziemi rozwinęła Antonina Halicka (1908-1973) kierująca placówką w latach 1950-1973. Funkcję dyrektora w latach 1974-2008 sprawował Krzysztof Jakubowski, w latach 2009-2016 Ryszard Szczęsny. Od 1 kwietnia 2017 stanowisko to objął Cezary Krawczyński.

  Historia budynków

  Historia budynków

  Zespół dwóch budynków przy Alei Na Skarpie oraz przylegających terenów zielonych użytkowanych obecnie przez Muzeum Ziemi znajduje się w centrum Warszawy, w pobliżu Placu Trzech Krzyży, na wyniosłym cyplu skarpy wiślanej. Rejon ten wyróżnia się walorami naturalnymi. Od strony północnej ograniczony jest głębokim wąwozem, którym biegnie dziś ulica Książęca, zachodnią zaś granicę stanowi stosunkowo dobrze zachowany naturalny fragment dawnego dopływu rzeczki Żurawki. Od wschodu tereny muzealne ogranicza stroma krawędź skarpy warszawskiej wyznaczona przez pradolinę Wisły. Historia powstania i wykorzystania obu obiektów wiąże się nierozerwalnie z dziejami budowy zespołu pałacowo-ogrodowego, zwanego ogrodami „Na Górze”. Twórcą projektu zabudowy był wybitny architekt czasów stanisławowskich Szymon Bogumił Zug (1733-1807), który stworzył w tym miejscu rezydencję ogrodową dla brata króla, księcia Kazimierza Poniatowskiego. W 1815 roku znany francuski restaurator Szymon Chôvot przekształcił ogrody „Na Górze” w park restauracyjno-rozrywkowy „Frascati”, którego nazwa przetrwała do dziś i nawiązuje do urokliwego włoskiego miasteczka położonego niedaleko Rzymu. W połowie lat 30-tych XIX wieku pawilony dawnych ogrodów „Na Górze” chyliły się nieuchronnie ku upadkowi. Wówczas posesja przeszła w ręce Sylwiana Jakubowskiego i Hermana Epsteina, którzy około 1836-1838 roku, na fundamentach drewnianej, XVIII wiecznej oberży (dawnej siedziby księcia Kazimierza Poniatowskiego) i towarzyszących zabudowań, wznieśli murowany pałacyk z gankiem kolumnowym. Autorem projektu „Białego Pałacyku”, zbudowanego w stylu późnoklasycystycznym, był najprawdopodobniej Alfons Ferdynand Kropiwnicki. Posesja zmieniała jeszcze kilkakrotnie właścicieli, aż w końcu w roku 1849 nabyli ją Braniccy, którzy przekształcili całe założenie parkowe oraz istniejące budynki w stałą warszawską siedzibę swej rodziny. Obiekt ten, przebudowywany zresztą kilkakrotnie w latach późniejszych, przeszedł z czasem na własność Lubomirskich, pozostając w ich posiadaniu aż do wybuchu ostatniej wojny. Poważnie zniszczony w trakcie działań wojennych został odrestaurowany w części zabytkowej przez Biuro Odbudowy Stolicy z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Ziemi. Prace nad rekonstrukcją pałacyku prowadzone w latach 1948-1950 pod nadzorem architektonicznym Tadeusza Zielińskiego połączone były z niezbędną adaptacją pomieszczeń dla potrzeb muzealnych. Tu właśnie, w odbudowanym „pałacyku Frascati” przy Alei Na Skarpie udostępniona została publiczności w grudniu 1951 roku pierwsza stała wystawa we własnym gmachu Muzeum Ziemi.

  Sąsiedni budynek, na zboczu wąwozu, po śmierci księcia Kazimierza Poniatowskiego (1800) mieścił przez pewien czas Lożę Masońską. W gmachu tym w 1887 roku zostało otwarte dla publiczności prywatne Muzeum Zoologiczne zainicjowane przez Konstantego Branickiego. W latach 1935-1938 fragmenty dawnej budowli wzniesionej przez S. B. Zuga zostały gruntownie przebudowane przez znanego architekta Bohdana Pniewskiego (1897-1965), który mieszkał tu i tworzył do końca swego życia.

  W czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku budynek stanowił ważny punkt oporu powstańców toczących zacięte walki w rejonie ulicy Książęcej i Placu Trzech Krzyży. Pozostał po nich niezwykły ślad w postaci utrwalonych na marmurowych schodach plam krwi przelanej przez nieznanego uczestnika walk powstańczych. Ten wyjątkowy w swej wymowie dokument z czasów ostatniej wojny upamiętniony został specjalną tablicą odsłoniętą wewnątrz budynku w miesiącu pamięci narodowej 21 kwietnia 1980 roku.

  Po przejęciu budynku przez Muzeum Ziemi w 1966 roku został on starannie odrestaurowany pod kierunkiem ucznia i współpracownika Pniewskiego – architekta Władysława Jotkiewicza. W budynku tym, przy Alei Na Skarpie 27 znalazły pomieszczenia niektóre pracownie naukowe Muzeum Ziemi oraz przede wszystkim sale wystaw czasowych i sala odczytowa. W 1974 roku zakończono główny etap zagospodarowania terenów przylegających do obu budynków. Wzniesienie stylowego ogrodzenia i uporządkowanie terenów zielonych stworzyło możliwość urządzenia stałej ekspozycji skał budowlanych Polski oraz zabytkowych głazów narzutowych.

  Dawny zespół ogrodowo-pałacowy zaprojektowany u schyłku XVIII wieku przez Szymona Bogumiła Zuga, przechodząc zmienne koleje losu, z chwilą przejęcia przez Muzeum Ziemi zyskał charakter kompleksu zabytkowego służącego społeczeństwu. I chociaż zmienił on swe przeznaczenie i funkcje oraz kształt pierwotny – to jednak dzięki określonemu stylowi przestrzennego zagospodarowania – nawiązuje w swoisty sposób do dawnych tradycji wykorzystania naturalnych walorów tego pięknego fragmentu skarpy warszawskiej. Efekt ten wzmocniło przerzucenie przez ulicę Książęcą kładki łączącej dawne tereny ogrodów zaprojektowanych przez S. B. Zuga – „Na Górze” – z ogrodami „Na Książęcem”, tworząc zarazem połączenie zespołu centralnych muzeów stolicy: Muzeum Narodowego, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Ziemi.

  Minerały wokół nas

  Minerały wokół nas

  Na zajęciach dzieci poznają minerały, które towarzyszą ludziom w życiu codziennym. Zapoznają się z podstawowymi cechami minerałów i uczą się odróżniać od siebie niektóre minerały. Dodatkowo uczestnicy takiej lekcji poznają wyjątkowo ciekawe okazy mineralogiczne oraz interesujące fakty na ich temat. Uczniowie uzyskują również podstawową wiedzę na temat wykorzystania minerałów, zarówno obecnie jak i w przeszłości. Lekcja prowadzona jest w oparciu o okazy mineralogiczne, z którymi każdy uczestnik może zapoznać się z bliska.

  Kiedy w Polsce żyły słonie

  Kiedy w Polsce żyły słonie

  W trakcie prezentacji multimedialnej młodzież będzie miała możliwość zapoznania  się ze zwierzętami jakie żyły na terenach Polski podczas plejstocenu – okresu geologicznego obejmującego ostatnie 2 500 000 lat dziejów Ziemi. Okres ten charakteryzował się bardzo zmiennymi warunkami klimatycznymi, ośmiokrotnie na tereny Polski, Europy, Azji i Ameryki Północnej wkraczał lądolód z okolic bieguna północnego. W związku z tym zmieniały się warunki życia, w okresach międzylodowcowych żyły zwierzęta ciepłolubne, a w chłodniejszych zimnolubne. Sztandarowym przykładem zmian fauny byli przedstawiciele słoniowatych – słoń leśny Palaeoloxodon atiquus (największy słoń w dziejach tej grupy zwierząt, dochodzący do 4,5 m wysokości) oraz mamut włochaty Mammuthus primigenius.

  W trakcie zajęć uczniowie będą mieli także okazję dowiedzieć się jak z biegiem plejstocenu zmieniały się inne gatunki zwierząt, szata roślinna oraz krajobraz, jak również zapoznać się z oryginalnymi okazami skamieniałości.

  G. Jakubowski

  W bursztynowym lesie

  W bursztynowym lesie

  W odpowiedniej dla wieku dzieci formie przedstawiamy długotrwały proces powstawania bursztynu, od żywicującego lasu do twardej bryłki bursztynu bałtyckiego. Pokazując proces powstawania bursztynu bałtyckiego posiłkujemy się środowiskiem w jakim rosły żywicujące drzewa i jakie stawonogi żyły wśród nich. Pokazujemy również jak i kiedy człowiek wykorzystywał sukcynit.

  K. Kwiatkowska

  Od pierwszej rośliny do pierwszego lasu na Ziemi

  Od pierwszej rośliny do pierwszego lasu na Ziemi

  Podczas lekcji staramy się uzmysłowić dzieciom, że świat, który nas otacza, ulega ciągłym przemianom i stanowi tylko jeden z etapów w historii Ziemi; poruszamy zagadnienia związane z paleogeografią (w tym z „wędrówką” kontynentów) oraz wstępnie zapoznajemy z podziałem dziejów Ziemi.

  Dzieci mają możliwość poznania świata roślin minionych epok. Dowiadują się, jak powstają skamieniałości roślinne i jakie są ich rodzaje. Dzięki rekonstrukcjom krajobrazów i pokrojom wymarłych roślin mogą prześledzić przemiany roślinności od czasów, kiedy na lądach pojawiły się pierwsze rośliny, po czasy, kiedy na rozległych obszarach kuli ziemskiej zapanowały bujne zbiorowiska leśne.

  W czasie zajęć prezentowane są liczne okazy szczątków roślin sprzed ok. 300 mln lat (m.in. odciski liści paproci, odciski gałązek i uwęglone szczątki kory drzewiastych widłakowych, ośródki pni kalamitów). Lekcja pozwala poznać karboński las, który, jak pisał w 1948 roku paleobotanik – profesor Mikołaj Kostyniuk, to „puszcza jakby złym czarem objęta”, z której „nie dochodzą prawie żadne odgłosy życia, nie zabrzmi śpiew czy choćby tylko krzyk ptaka” i której „jednostajnej zieleni nie ożywia nigdzie barwna plama kwiecia”.

  Lekcje muzealne

  Lekcje muzealne

  Zapisy na lekcje muzealne prowadzimy pod numerem telefonu: (22) 629-74-97 w.106

  UWAGA: Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa COVID 19, nadal zawieszone pozostają lekcje muzealne, warsztaty i oprowadzania z przewodnikiem. O wszelkich zmianach powiadomimy Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej.

    

  Przedszkolaki i klasa zerowa

  Opowiadania o wyjątkowo ciekawych okazach

   

  Szkoła podstawowa: klasy 1-3

  Od pierwszej rośliny do pierwszego lasu na Ziemi

  W bursztynowym lesie

  Kiedy w Polsce żyły słonie

  Minerały wokół nas

   

  Szkoła podstawowa: klasy 4-6

  Skały i skamieniałości dokumentami dziejów Ziemi

  Minerały i skały

  Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza

  Roślinność zachowana w węglu kamiennym

  Tajemnice drzew – wśród reliktów i żywych skamieniałości

  Kiedy w Polsce żyły słonie

  Władcy pradawnych głębin

  Smoki morskie prehistorycznej Polski   NOWOŚĆ

  Życie w morzu jurajskim i na jego wybrzeżu   NOWOŚĆ

  Z życia dinozaurów

  W bursztynowym lesie

  Właściwości bursztynu

  Ciekawi świata – epoka wielkich odkryć geograficznych   NOWOŚĆ

   

  Szkoła podstawowa: klasy 7-8 oraz szkoły ponadpodstawowe

  Pochodzenie i budowa planet

  Budowa Ziemi i dryf kontynentów

  Minerały i skały

  Geologia i surowce mineralne Polski

  Wulkany i trzęsienia ziemi  

  Co nam zostawił lodowiec?

  Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza

  Czy czeka nas potop?

  Skąd wiadomo kiedy to było? Czyli jak mierzymy czas w geologii   NOWOŚĆ

  Skały i skamieniałości dokumentami dziejów Ziemi

  Rośliny lasu karbońskiego

  Kiedy w Polsce rosły palmy

  Tajemnice drzew – wśród reliktów i żywych skamieniałości

  Kiedy w Polsce żyły słonie

  Władcy pradawnych głębin

  Smoki morskie prehistorycznej Polski   NOWOŚĆ

  Życie w morzu jurajskim i na jego wybrzeżu  NOWOŚĆ

  Z życia dinozaurów

  Pochodzenie człowieka

  Wszyscy jesteśmy jedną rodziną. O ewolucji i systematyce organizmów   NOWOŚĆ

  Właściwości bursztynu

  Bursztyn w archeologii

   

     Istnieje także możliwość zamówienia lekcji na wybrany temat z zakresu Geologii i Historii Życia.

     Lekcje muzealne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, w oparciu o zestawy minerałów, skał, skamieniałości, mapy, przeźrocza, filmy i prezentacje multimedialne.

     Oprócz zajęć tematycznych proponujemy również, dla różnych grup wiekowych zwiedzanie wystaw stałych z przewodnikiem.

   

  Rezerwacja przewodnika, lekcji i warsztatów

  Rezerwacja przewodnika, lekcji i warsztatów

  Zapisy prowadzimy pod numerem telefonu: (22) 629-74-97 w.106

  UWAGA: Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa COVID 19, nadal zawieszone pozostają lekcje muzealne, warsztaty i oprowadzania z przewodnikiem. O wszelkich zmianach powiadomimy Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej.

  Szczegółowy opis poszczególnych lekcji muzealnych oraz warsztatów znajdą Państwo w zakładkach:

   

  LEKCJE MUZEALNE
  WARSZTATY

   

  ♦ Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem: 40 zł od grupy + bilety wstępu (grupy do 30 osób)

  ♦ Lekcja muzealna: 60 zł od grupy + bilety wstępu (grupy do 30 osób)

  ♦ Warsztaty: 100 zł od grupy + bilety wstępu (grupy do 24 osób)

  ♦ Bilet normalny: 8 zł, bilet ulgowy: 4 zł

  ♦ Do zwolnienia z opłaty za wstęp upoważnione są: dzieci przedszkolne, pracownicy muzeów, osoby niepełnosprawne, posiadacze zielonej karty, opiekunowie grup oraz grupy specjalne, które uzyskały zgodę kierownictwa na wstęp bezpłatny na podstawie umotywowanej prośby złożonej wcześniej na piśmie

  ♦ Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom oraz pracownikom Polskiej Akademii Nauk

  Więcej   informacji   o   zajęciach   można   uzyskać   w   Dziale   Popularyzacji   pod   numerem telefonu (22) 629-74-97 w.225

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REZERWUJĄCYCH PRZEWODNIKA, LEKCJE MUZEALNE I WARSZTATY

  Lokalizacja

  Lokalizacja

  Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie

  Aleja Na Skarpie 20/26, 27

  Dojazd komunikacją miejską: numery linii autobusowych i tramwajowych pokazują się po kliknięciu na symbol przystanku

  Następna strona »