Najnowsze komentarze

  Co nam zostawił lodowiec?

  Co nam zostawił lodowiec?

  Lekcja prowadzona jest w formie prezentacji multimedialnej, skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz liceum. Podczas lekcji omówione zostaną następujące zagadnienia:

  ♦ podział zlodowaceń plejstoceńskich, od najstarszego zlodowacenia Narwi do najmłodszego zlodowacenia Wisły z uwzględnieniem okresów ocieplenia klimatu (interglacjałów)

  ♦ przyczyny zlodowaceń

  ♦ panujące na przedpolu lądolodu warunki klimatyczne oraz dostosowująca się do nich fauna i flora

  ♦ wpływ lądolodu na kształtowanie się krajobrazu Polski

  ♦ występowanie krajobrazu polodowcowego na obszarze naszego kraju

  ♦ cechy krajobrazu młodoglacjalnego z uwzględnieniem poszczególnych form polodowcowych, takich jak: moreny, sandry, ozy, kemy, drumliny oraz jeziora polodowcowe.

  K. Jackowiak