Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Badania paleobotaniczne

Trzeciorzędowe zespoły florystyczne z wybranych stanowisk na terenie Polski

Dzięki zgromadzonym kolekcjom i studiom badawczym z zakresu karpologii flor liściowych oraz palinologii ukazało się drukiem wiele opracowań monograficznych, które pozwoliły na poznanie składu m.in.: dolnomioceńskiej flory Turowa, środkowomioceńskiej flory południowego obrzeżenia G. Świętokrzyskich, plioceńskiej flory Ruszowa i neogeńskiej florze Gnojnej. Bieżące prace palinologiczne prowadzone we współpracy z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczą ziarn pyłku ważniejszych taksonów (Taxodiaceae, Cupressaceae, Tricoloporopollenites, Fususpollenites) pochodzących ze złóż węgla brunatnego rejonu Konina oraz Rogoźna i obejmują zagadnienia morfologiczne i taksonomiczne. Szczegółowe obserwacje zmian rzeźby powierzchni pyłku w mikroskopie skaningowym, pozwoliły m.in. na wyróżnienie nowych gatunków kopalnych, rewizji niektórych grup pyłku oraz zmian w diagnozach taksonów, co umożliwiło pełniejszą rekonstrukcję zbiorowisk roślinnych i dokładniejsze poznanie genezy konińskiego złoża węglowego. Badania neogeńskich szczątków liściowych pochodzących z osadów serii poznańskiej i reprezentujących kilka stanowisk SW Polski (rejon Nysy), pozwalają na rekonstrukcje zbiorowisk roślinnych oraz określenie wieku osadów. Badania karpologiczne dolnomioceńskiej flory owocowo-nasiennej z Turowa uzupełniają dotychczasowe opracowania i wzbogacają listę florystyczną o nowe gatunki. Pracownicy MZ uczestniczą także w innych zespołowych badaniach paleobotanicznych, głównie we współpracy z Instytutem Botaniki PAN w Krakowie m.in. przy opracowaniu wielotomowego syntetycznego wydawnictwa Atlas palinoflory neogenu Polski oraz rekonstrukcja zmian flory i klimatu na podstawie palinologii.