Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Co nam zostawił lodowiec?

Lekcja prowadzona jest w formie prezentacji multimedialnej, skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz liceum. Podczas lekcji omówione zostaną następujące zagadnienia:

♦ podział zlodowaceń plejstoceńskich, od najstarszego zlodowacenia Narwi do najmłodszego zlodowacenia Wisły z uwzględnieniem okresów ocieplenia klimatu (interglacjałów)

♦ przyczyny zlodowaceń

♦ panujące na przedpolu lądolodu warunki klimatyczne oraz dostosowująca się do nich fauna i flora

♦ wpływ lądolodu na kształtowanie się krajobrazu Polski

♦ występowanie krajobrazu polodowcowego na obszarze naszego kraju

♦ cechy krajobrazu młodoglacjalnego z uwzględnieniem poszczególnych form polodowcowych, takich jak: moreny, sandry, ozy, kemy, drumliny oraz jeziora polodowcowe.

K. Jackowiak-Konopska