Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

dr hab. Barbara Studencka

W latach 1988-1998 i ponownie w latach 2006-2010, przewodnicząca Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, współorganizatorka czterech konferencji paleontologicznych i przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji Global Boundary Events, Kielce, 1993.

Zainteresowania naukowe:

Taksonomia małżów i chitonów.

Stratygrafia Paratetydy.

Kontakt:

bstudencka@mz.pan.pl

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

Profesor nadzwyczajny PAN

Od roku 1990 kierownik Działu Paleozoologii i kurator zbiorów paleozoologicznych.

Projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Muzeum Ziemi: Fauna (mięczaki) Paratetydy i prowincji Atlantyckiej.

Koordynatorka wspólnego projektu badawczego MZ PAN i Instytutu Geologii i Geochemii Kopalin Użytecznych NANU we Lwowie Zmiany środowiskowe na granicy badenu i sarmatu w Środkowej Paratetydzie (dane z Polski i Ukrainy) (2018–2020), prowadzonego w ramach współpracy dwustronnej między PAN i NANU.

Koordynatorka wspólnego projektu badawczego MZ PAN i Instytutu Paleontologii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie Badania porównawcze bezkręgowców kenozoiku (2011–2013), prowadzonego w ramach współpracy dwustronnej między PAN i RAN.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Oryginalne prace naukowe

Studencka B. 2018: A new look at the bivalve Anomia ephippium Linnaeus, 1758 from the Miocene of the Central Paratethys: an example from the Nowy Sącz Basin in Poland. Acta Geologica Polonica, 68 (no 4):  635–650. DOI: 10.1515/agp-2018-0035 [PDF]

Kowalski R., Krawczyński C., Nast. D., Nosowska E., Ryszkiewicz M., Studencka B., Szczęsny R. 2016: Wystawa „Z przeszłości geologicznej Ziemi”. Exhibiton „From the geological past of the Earth”. Red. E. Nosowska, A. Pielińska, B. Studencka. Opracowania dokumentacyjne 30. PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, s. 1–54.

Studencka B., Popov S.V., Bieńkowska-Wasiluk M. and Wasiluk R. 2016: Oligocene bivalve faunas from the Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians: Evidence for the early history of the Paratethys. Geological Quarterly, 60: 317–340. [PDF]

Popov S.V. and Studencka B. 2015: Brakckich-water Solenovian mollusks from the Lower Oligocene of the Polish Carpathians. Paleontological Journal, 49 (4): 342–355. [PDF]

Попов С. В. и Студенцка Б. 2015: Солоноватоводные соленовские моллюски в нижнем олигоцене Польских Карпат. Paleontologicheskii Zhurnal, No 4: 8–20. [PDF]

Studencka B. 2015: Małże z osadów środkowego miocenu zapadliska przedkarpackiego: wiercenia Busko (Młyny) PIG-1 i Kazimierza Wielka (Donosy) PIG-1. Stratygrafia i taksonomia. Biuletyn PIG, 461: 305–324. [PDF]

Studencka B. and Zieliński G. 2013: Strontium isotope dating of bivalve faunas from the Upper Miocene Cacela Formation, eastern Algarve, Portugal: Evidence from Messinian bivalve fauna. Geological Quarterly, 57 (4): 665–686.

Welc F., Malata E., Marks L., Studencka B. and Olszewska B. 2013: Preliminary remarks onemigmatic „white casing limestone” from Saqqara archaelogical site in Egypt. Studia Quaternaria, 30 (2): 115–123.

Studencka B., Prysyazhnyuk V.S. & Ljul’eva S.A. 2012: First record of the bivalve species Parvamussium fenestratum (Forbes, 1844) from the Middle Miocene of the Paratethys. Geological Quarterly, 56 (3): 513-528.

Górka M., Studencka B., Jasionowski M., Hara U., Wysoka A. & Poberzhskyy A. 2012: The Medobory Hills (Ukraine): Middle Miocene reefs system in the Paratethys, their biological diversity and lithofacies. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 449: 147–174.

Studencka B. & Jasionowski M. 2011: Bivalves from the Middle Miocene reefs of Poland and Ukraine: A new approach to Badenian/Sarmatian boundary in the Paratethys. Acta Geologica Polonica, 61 (1): 79–114.

Studencka B. & Dulai A. 2010: Chitons (Mollusca: Polyplacophora) from the Middle  Miocene sandy facies of Ukraine, Central Paratethys. Acta Geologica Polonica, 60 (2): 257–274.

Studencka B., Popov S.V., Bieńkowska M. & Wasiluk R. 2009: New locality of Oligocene bivalve fauna in the Outer Carpathians in Poland. In: Fossil flora and fauna of Ukraine: paleoecological and stratigraphic aspects, pp 287-290. Insitute of Geological Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine; Kiev.[In Russian with English summary]

Popov S.V., Studencka B. & Amitrov O.V. 2009: Oligocene molluscan fauna of the Ukrainian Carpathians. In: Fossil flora and fauna of Ukraine: paleoecological and stratigraphic aspects, pp 282-286. Institute of Geological Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine; Kiev.[In Russian with English summary]

Kováč M., Andreyeva-Grigorovich A., Bajraktarević Z., Brzobohatý R., Filipescu S., Fodor L., Harzhauser M., Nagymarosy A., Oszczypko N., Pavelić D., Rögl F., Saftić B., Sliva L.  & Studencka B. 2007: Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, climate and eustatic sea level changes. Geologica Carpathica 58, (6): 479–606.

Krobicki M., Wierzbowski H., Studencka B. & Czepiec I. 2004: Paleośrodowiskowe warunki występowania mioceńskich raf ostrygowych w Europie w świetle badań izotopowych. Kraków (18-19 listopada 2004) VIII Ogólnopolska Sesja Naukowa, Datowanie minerałów i skał, str. 69–77. Kraków.

Jasionowski M., Poberezhskyy A.V., Studencka B., Peryt D. & Hara U. 2003: Serpulid-microbialite Lower Sarmatian reefs of the Miodobory Region (Volhyn-Podolian margin of the East-European Platform). Geology and Geochemistry of Fossil Fuels, 2: 85–91. [In Ukrainian, summary in English]

Jasionowski M., Studencka B. & Durakiewicz T. 1999: Preliminary results of the C and O isotopic investigation of the Sarmatian (Middle Miocene) bivalves from the northern margins of the Carpathian Foredeep. Annual Report 1998, Institute of Physics UMSC: 165–167.

Studencka B. 1999: Remarks on Miocene bivalve zonation in the Polish part of the Carpathian Foredeep. Geological Quarterly, 43 (4): 467–477.

Studencka B., Gontsharova I.A.&  Popov S.V. 1998: The bivalve faunas as a basis for reconstruction of the Middle Miocene history of the Paratethys. Acta Geologica Polonica, 48 (3): 285–342.

Gaździcki A. & Studencka B. 1997: Pectinids (Bivalvia) from the Pecten Conglomerate of Cockkburn and King George Islands, Antarctica. In: Głowacki (Ed.) Polish Polar Studies. 24th Polar Symposium: 53–56. Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences; Warszawa.

Popov S.V., Gontsharova I.A., Nikolov P.I. & Studencka B. 1996: Bivalve molluscs from the Badenian of northwestern Bulgaria. Paleontological Journal, 30 (2): 157–166 (transleted from the Russian Paleontologicheskii zhurnal 1996, 2: 34–42)

Studencka B. 1987: The occurrence of the genus Kelliella (Bivalvia, Kelliellidae) in shallow-water, Middle Miocene deposits of Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 32 (1–2) 73–81. [PDF]

Studencka B. & Studencki W. 1988: Middle Miocene (Badenian) bivalves from the carbonate deposits of the Wójcza-Pińczów Range (southern slopes of the Holy Cross Mountains, Central Poland). Acta Geologica Polonica, 38 (1-4): 1-44.

Doniesienia zjazdowe i konferencyjne

Studencka B. 2018: First evidence of articulated shells of Anomia ephippium Linnaeus, 1758 (Bivalvia) from the Middle Miocene of the Nowy Sącz Basin, Poland. Abstracts book  of the 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and MIKRO 2018 Workshop, Prague, October 18–19, 2018. Folia, West Bohemian Museum in Pilsen, Special Volume 2018, p. 83.

Studencka B. 2018: On an age of the Niskowa Formation in the Nowy Sącz Basin (Polish Outer Carpathians). Abstracts book of the Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians (11th ESSEWECA conference) November 29–30, 2018, Bratislava, Slovakia, pp. 113–114.

Studencka B., Bukowski K, Czapowski G., Gąsiewicz A., Sant K. 2017:  Badenian/Sarmatian boundary in the Central Paratethys: data from the Fore-Carpathian Basin in Poland. Abstracts book of the 7th International Workshop NCSEE, 28–31 May 2017, Velika, Croatia, pp. 64–65.

Studencka B., Bukowski K, de Leeuw A., Garecka M., Pilarz M., Witalis P. 2017:  New data on the age of the Machów Formation deposits filling the Fore-Carpathian Basin in Poland: Evidence from Przecław. Abstracts book of the 7th International Workshop NCSEE, 28–31 May 2017, Velika, Croatia, pp. 65–66.

Nawrot R., Studencka B. 2017: Bivalve diversity in the Upper Badenian (Middle Miocene) sandy facies of Ukraine: contrasting museum collections and new field data. Programme and Abstracts of the 8th International Meeting on Taphonomy and Fossilization, 14–17 September, Vienna, Austria

Studencka B., Czapowski G., Gąsiewicz A. 2016: The Badenian/Sarmatian transition in the Central Paratethys: new data from the Carpathian Foredeep Basin in Poland. Abstract Volume of the 17th Czech-Slovak-Polish Paleontological Coference, Krakow 20–21 October 2016, p. 84

Jasionowski M., Studencka B. 2016: Seasonal record of the stable oxygen and carbon isotopes in the Late Badenian mollusks from the Paratethys (western Ukraine). Abstract Volume of the 17th Czech-Slovak-Polish Paleontological Coference, Krakow 20-21 October 2016, p. 51.

Studencka B., Czapowski G., Gąsiewicz A., Bukowski K. 2016: A new approach to Badenian/Sarmatian boundary in the Paratethys: new data from the Carpathian Foredeep Basin in Poland. Molasse Meeting 2016 & 18th Conference on Upper Tertiary. Abstracts Books, Brno, 26–27 May 2016, pp. 36–37.

Studencka B., Popov S.V., Bieńkowska-Wasiluk M..and Wasiluk R. 2015: Bivalve fauna from the Silesian Nappe, Polish Carpathians: Evidence for the early history of the Paratethys. Neogene of the Paratethyan Region. 6th Workshop on the Neogene of Central and South-Eastern Europe an RCMNS Interim Colloquium, 31 May- 3 June 2015, Orfű, Hungary, pp. 85–86.

Wysocka A., Górka M., Jasionowski M., Studencka B., Peryt T., Radwański A., Peryt D.,   Poberezhskyy A. and Hara U. 2015: A comprehensive review of the Middle Miocene in the marginal part of the Carpathian Foredeep Basin (Poland and Ukraine). 6th Workshop on the Neogene of Central and South-Eastern Europe an RCMNS Interim Colloquium, 31 May- 3 June 2015, Orfű, Hungary, pp. 98–99.

Jasionowski M. and Studencka B. 2015: Seasonal record of the stable oxygen and carbon isotopes in the Late Badenian mollusks from the Paratethys (western Ukraine). Abstracts 31st IAS Meeting of Sedimentology, 22nd–25th of June 2015, Kraków, p. 248.

Czapowski G., Gąsiewicz A.,. Bukowski K, Chang L., Gaździcka E., Krijgsman W., de Leeuw A., Sant K., Paruch-Kulczycka J. i Studencka B. 2015: Granica badenu i sarmatu (miocen środkowy) w Paratetydzie Środkowej – nowe dane z zapadliska przedkarpackiego. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Chęciny, 9–11 września 2015r. Ekstensja i inwersja powaryscyjskich basenów sedymentacyjnych. Abstracty, p. 90.

Krobicki M., Studencka B., Wierzbowski H. i Czepiec I. 2015: Mioceńskie budowle ostrygowe Europy i ich paleośrodowiskowe znaczenie. 2. Konferencja Naukowa Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej. 24–25 listopada Warszawa.

Studencka B., Popov S.V., Bieńkowska-Wasiluk M. and Wasiluk R. 2014: Peculiar Oligocene bivalve fauna of the Solenovian type from the Polish Outer Carpathians. In: J. Bučová and Ľ. Puškelová (Eds.) Abstract volume of the 9th ESSEWECA Conference (Environmental, Sedimentary & Structural Evolution of the Western Carpathians), November 5–7, 2014, Smolenice, Slovakia: pp. 59–60.

Studencka B. 2013: The Badenian/Sarmatian boundary in the Polish Carpathian Foredeep Basin: Bivalve evidence. The 5th International workshop on the Neogene from the Central and South-eastern Europe, 16–20th May, Varna, Bulgaria, s. 56–57.

Studencka B.2013: Małże Miodoborów: zapis zmian środowiska w Paratetydzie na granicy baden/sarmat. W: Kędzierski i Kołodziej B. (red.) XII Konferencja Naukowa Sesji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego „Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii”, Tyniec, 27–30.09.2013, Materiały Konferencyjne, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, s. 53–54.

Górka M., Jasionowski M., Radwański A., Studencka B., Wysocka A., Poberezhskyy A.,  Peryt D., Hara U., Gedl P.i Stupka.O. 2013: Pasmo Miodoborów – unikatowe rafy barierowe miocenu środkowego (zachodnia Ukraina). Polsko-Ukraińska Sesja Naukowa, Warszawa-Bocheniec, 15–18 października 2013, s. 35–38.

Studencka B., Popov S.S., Bieńkowska-wasiluk M. & Wasiluk R. 2012: Fauna małżowa Karpat fliszowych a początki Paratetydy. II Polski Kongrs Geologiczny, Warszawa. Abstrakty, str. 83.

Górka M., Studencka B., Jasionowski M., Hara U., Wysoka A. & Poberzhskyy A. 2012: Miodobory – srodkowomioceńskie rafy zachodniej Ukrainy. II Polski Kongrs Geologiczny, Warszawa. Abstrakty, str.27–28.

Czapowski G., Gąsiewicz A., Bukowski K., Chang L., De Leeuw A., Gaździcka E., Krijgsman W.,  Paruch-Kulczycka J., Karin Sant K. & Studencka B. 2012: Multidisciplinary study of Badenian/Sarmatian (early Serravallian) boundary position in the Carpathian Foredeep (Poland): preliminary report. Abstract volume of the RCMNS Interim Colloquium, Bucharest, pp 37-38.

Górka M., Studencka B., Jasionowski M., Hara U., Wysoka A. & Poberzhskyy A. 2012: Środkowomioceński system rafowy Miodoborów (Ukraina) – jego zróżnicowanie biologiczne i litofacjalne. Tom abstraktów konferencji Badania geologiczne i hydrologiczne na pograniczu polsko-ukraińskim, str. 6–7. Malechiw koło Lwowa.

Jasionowski M., Studencka B., Hara U., Peryt D. A. & Poberzhskyy A. 2012: Wczesnosarmackie rafy serpulowo-mikrobialitowe Miodoborów (zachodnia Ukraina). Tom abstraktów konferencji Badania geologiczne i hydrologiczne na pograniczu polsko-ukraińskim, str. 10–11. Malechiw koło Lwowa.

Studencka B. & Jasionowski M. 2012: Badenian/Sarmatian boundary in the bivalve record of the Medobory Hills (West Ukraine, Paratethys). Tom abstraktów konferencji Badania geologiczne i hydrologiczne na pograniczu polsko-ukraińskim, str. 91. Malechiw koło Lwowa.

Studencka B. & Jasionowski M. 2012: Peculiar bivalve-serpulid association in the Sarmatian (Middle Miocene) reefs of the Medobory Hills (Ukraine). Tom abstraktów konferencji Badania geologiczne i hydrologiczne na pograniczu polsko-ukraińskim, str. 92. Malechiw koło Lwowa.

Studencka B. & Jasionowski M. 2011: Peculiar bivalve-serpulid association in the Sarmatian (Middle Miocene) reefs of the Medobory Hills (Ukraine). Abstract Volume of the TAPHOS 2011, 6th International Meeting on Taphonomy and Fossilization, pp. 78–79. Tübingen, Germany.

Studencka B. & Jasionowski M. 2011: New data on the Paratethyan endemic bivalve genus Obsoletiforma from the Middle Miocene Medobory reefs (Ukraine). Abstract Volume of the 4th International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastern Europe, pp. 44–45. Banská Bystrica, Slovak Republic.

Studencka B. 2011: New records of the pectinoidean genera Delectopecten Stewart and Parvamussium Sacco in the Upper Badenian of the Central Paratethys. Abstract Volume of the 4th International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastern Europe, pp. 45–46. Banská Bystrica, Slovak Republic.

Jasionowski M., Górka M., Studencka B., Gedl P., Hara U., Peryt D. & Wysoka A. 2011: The Badenian/Sarmatian (Middle Miocene) transition in the Medobory Hills (Paratethys, Ukraine) and its sedimentological, biotic, and geochemical characters. Abstract Volume of the 4th International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastern Europe, p. 19. Banská Bystrica, Slovak Republic.

Studencka B. 2011: Bivalve associations from the Middle Miocene Medobory reefs (Ukraine). Abstracts book of the Joint RCMNS-RCANS Interim Colloquium, pp. 220–221. Salamanca, Spain.

Jasionowski M., Górka M., Studencka B., Gedl P., Hara U., Peryt D. & Wysoka A. 2011: The Badenian/Sarmatian (Middle Miocene) transition in the Medobory reefs (Paratethys, Ukraine). Abstracts book of the Joint RCMNS-RCANS Interim Colloquium, pp. 140-141. Salamanca, Spain.

Studencka B. 2011: Middle Miocene bivalves of Algarve, Portugal: A new approach to stratigraphy and paleogeography of the region. Abstracts book of the conference Science: Passion, Mission, Responsibilities, p. 119. Warszawa

Jasionowski M., Wysocka A., Studencka B., Górka M., Poberezhskyy A., Hara U., Peryt D & Gedl P. 2010: Zmiany środowisk sedymentacji na przełomie badenu i sarmatu (środkowy miocen) w rejonie Miodoborów (Ukraina, Paratetyda Środkowa). W: J. Rotnicka, W. Szczuciński, K. Skolasińska, R. Jagodzińskii J. Jasieiwcz (Red) Teraźniejszośc kluczem do przeszłości: współczesne procesy sedymentacyjne i ich zapis kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS04, Smołdzino. Streszczenia referatów i posterów, pp 79–80. Instytut Geologii UAM. Poznań.

Studencka B., Popow S., Bieńkowska-Wasiluk M. & Wasiluk R. 2010: Nietypowa fauna małżów oligoceńskich z formacji menilitowej z okolic Krosna. W: M. Zatoń, W. Krawczyński, K. Salamon i A. Badzioch (Red.) Kopalne biocenozy w czasie i przestrzeni. 21. Konferencja Sekcji Paleontologicznej PTG. Materiały konferencyjne, pp. 74–76. Wydział Nauk o Ziemi UŚ. Sosnowiec.

Studencka B. & Jasionowski M. 2009: Badenian/Sarmatian boundary in the bivalve record of the Medobory Hills (West Ukraine, Paratethys). Abstracts of 10th Anniversary Conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists, pp. 52–53. Banská Bystrica, Slovak Republic.

Studencka B.,  Popov S.V., Bieńkowska M. & Wasiluk R. 2009: Oligocene bivalve fauna of the Solenovian type from the Polish Outer Carpathians. Abstracts of 10th Anniversary Conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists, pp. 53–54. Banská Bystrica, Slovak Republic.

Studencka B. 2008: Zastosowanie stratygrafii strontowej: przykład z miocenu Portugalii. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków. Abstrakty: str. 116–117. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków.

Studencka B. & Jasionowski M. 2007: Małże z wczesnosarmackich raf serpulowo-mikrobialitowych z obszaru Miodoborów (zachodnia Ukraina). W: Żylińska A. (Red.) Granice Paleontologii, XX Konferencja Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Św. Katarzyna pod Łysicą, str. 126–128. Instytut Geologii Podstawowej Wydział Geologii UW; Warszawa.

Dulai A. & Studencka B. (2007) Badeni Polyplacophora fauna a Középső Paratethys keleti részéről (Ukrajna, Románia, Bulgária). Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető 10. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés Budapest, p. 17. Budapest.

Jasionowski M., Górka M., Studencka B., Wysoka A.& Poberezhskyy A. 2007: Upper Badenian (Middle Miocene) coralline algal reefs from the Medobory hills (Paratethys, Ukraine). Abstrakt Book of the 13th Bathurst Meeting of Carbonate Sedimentologists, p. 79. University of East Anglia; Norwich.

Studencka B., Krobicki M. & Czepiec I. 2006: Badeńska budowla ostrygowa w Zdziechowicach na Roztoczu. W: A. Wysocka i M. Jasionowski (Red.), Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich. II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS’2. Zwierzyniec, str. 163. Instytut Geologii Podstawowej Wydział Geologii UW; Warszawa.

Studencka B., Krobicki M. & Czepiec I. 2005: Oyster (Neopycnodonte navicularis) build-up from the Middle Miocene (Badenian) of the Roztocze Hills, Poland (Central Paratethys). In: J. Martinell, R. Domènech and J.M. de Gibert (Eds), Second International Meeting TAPHOS05, pp. 151–152. Barcelona.

Studencka B., Belka Z. & Dopieralska J. 2005: Eifelian (Middle Devonian) bivalve oases in the hydrothermal vent system of Hamar Laghdad, Anti-Atlas, Morocco. In: J. Martinell, R. Domènech and J.M. de Gibert (Eds), Second International Meeting TAPHOS05, pp. 149–150. Barcelona.

Jasionowski M., Górka  M., Studencka B. & Poberezhskyy A. 2005: Upper Badenian (Middle Miocene) coralline algal reefs of the Medobory Hills (Paratethys, West Ukraine): preliminary results of palaeontological and sedimentological investigations. In: M. Harzhauser and M. Zuschin (Eds), Patterns and processes in the Neogene of the Mediterranean Region. Abstract volume of the 12th Congress RCMNS, pp. 113–115. Natural History Museum Vienna; Vienna.

Studencka B. 2005: Late Miocene bivalve fauna of Algarve: new data on stratigraphy. In: M. Harzhauser and M. Zuschin (Eds), Patterns and processes in the Neogene of the Mediterranean Region. Abstract volume of the 12th Congress RCMNS, pp. 215–216. Natural History Museum Vienna; Vienna.

Czepiec I., Studencka B. & Krobicki M. 2005: Foraminifera from oyster reef from the Middle Miocene (Badenian) of the Roztocze Hills, Poland (Central Paratethys). Abstract Book – Excursion Guide of 5th Micropaleontological Workshop, pp. 40–41. Szymbark.

Krobicki M., Studencka B., Wierzbowski H. & Czepiec I. 2005: Rafy Hyotissa squarrosa (de Serres) na tle neogeńskich budowli ostrygowych Europy. 6. paleontologický hemin, pp. 36–36. Olomouc.

Krobicki M., Czepiec I., Golonka J. & Studencka B. 2004: Miocene oyster buildups in Europe. 5. Paleontologicka Konferencia, Zbornik Abstraktov:15-17; Bratislava.

Krobicki M., Czepiec I. & Studencka B. 2004: Sedymentacja wapieni ostrygowyc i utworów pedogenicznych w Tyńcu koło Krakowa. Polska Konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów Geologia Tatr: ponadregionalny kontekst sedymentologiczny. Materiały konferencyjne: przewodnik sesji terenowych; streszczenia referatów i posterów: str. 100. Zakopane.

Studencka B., Zieliński G., Boski T. & Santos A. 2004: First data on Messinian Portuguese bivalve faunas from Algarve. Abstracts of the 4th International Congress Environment and Identifity in the Mediterranean: The Messinian Salinity Crisis Revised, p. 80. Universita di Corsica Pasquale Paoli; Corte.

Studencka B., Zieliński G., Boski T. & Santos A. 2004):First data on Messinian bivalve fauna from Algarve (SE Portugal) determined by 87Sr/86Sr geochronology. Abstracts of the 32nd International Geologica Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004. Scientific section: abstracts (part 1) pp. 562–563. Florence.

Studencka B. & Jasionowski M. 2004: Changes around the Badenian-Sarmatian boundary in the Paratethys: a bivalve study from the Sarmatian serpulid-microbialite reefs of the Ukraine. Abstracts of the 32nd International Geologica Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004. Scientific section: abstracts (part 1) pp. 807–808. Florence.

Czepiec I., Krobicki M. & Studencka  B. 2004: Mioceński wapień ostrygowy w Tyńcu na terenie Krakowa. W: Muszer, J. (red.) Zapis paleontologiczny jako wskaźnik paleośrodowisk; XIX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów, str.17–19. Wrocław.

Krobicki M., M. Bohn-Havas M., Boski T., Cachao M., Chira C., Czepiec I., Golonka J.,  Koskeridou E., Popa M., da Silna C.M., & Studencka B. 2004: Paleoenviron-mental and paleogeographic distribution of Tertiary oyster build-ups in Europe. Abstracts book of the 23rd IAS Meeting of Sedimentology, p. 162. Coimbra, Portugal.

Jasionowski M., Studencka B., Hara U., Peryt D.and Poberezskyy A. (2003) Early Sarmatian serpulid-microbialite buildups of the Carpathian Foredeep (Central  Paratethys) in Poland and the Ukraine. Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract series 4, Szeged.

Studencka B., Boski T. & Santos A. 2003: Discovery of the Messinian bivalve faunas in S Portugal (Guadalquivir Basin). Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract series 4, Szeged.

Studencka B. & Jasionowski M. 2003: Bivalve faunas from the Early Sarmatian reefs of the Ukraine (Paratethys). Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract series 4, Szeged.

Studencka B., Boski T. & Santos A. 2003: New data on the bivalve assemblages from the upper Miocene deposits (Cacela Fm) of South Portugal: their environments and age. Abstracts of the Third Congress of the Regional Committee on Atlantic Neogene Stratigraphy (RCANS), pp. 142–143. Tetouan, Morocco.

Studencka B. 2002: The bivalves fauna from the marine Miocene deposits (Lagos- Portimóo and Cacela formations) of Algarve – preliminary results (invited talk). 6th National Meeting of Geoscience Students (CoENEG), 3 pp. Faro.

Jasionowski M., Studencka B. & Poberezhskyy A. 2002: Early Sarmatian serpulid-microbialite carbonate buildup of the Miodobory region (western Ukraine). In: J. Michalik, L. Šimon and J. Vozár (Eds), Proceedings of the XVII Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Bratislava, Geologica Carpathica, 53:1-3.

Studencka B. 2001: Late Badenian Paratethys connections based on bivalve fauna. In: L. Salvini-Plawen et al. (Eds), World Congress of Malacology 2001, p. 339. Unitas Malacologica; Vienna.

Studencka B. 2001: Rekonstrukcje paleogeograficzne Paratetydy w miocenie środkowym: implikacje dla basenu zapadliska przedkarpackiego. Streszczenie referatu na konferencję naukowo-techniczną pt. Małopolska Prowincja Naftowa: geologia i złoża węglowodorów. Przegląd Geologiczny, 49 (5): 451–452.

Studencka B. 2001: Middle Miocene faunal interchange between Paratethys and North Sea Basin (invited talk). Abstracts of the 8th Biannual Joint Meeting of Regional Committees on Northern Neogene Stratigraphy and Northern Paleogene Stratigraphy, p. 5. Salzau Castle near Kiel.

Krobicki M., Czepiec I., Golonka J. & Studencka B. 2001: Paleoenvironmental and palegeographical disrtibution of Meso-Cenozoic oyster buildups. Abstracts of the International Conference Paleobiogeography and Paleoecology, pp. 73–74. Piacenza and Castell’Arqato, Italy.

Král J., Studencka B., Barath I. & Zieliński G. 2000: Strontium isotope stratigraphy in some Paratethyan Middle Miocene molluscan shells. Morocco: area of Mediterranean-Atlantic and Europe-Arfric exchanges during Neogene, Abstracts of the XIth Congress of the RCMNS, p. 36. Fez; Morocco.

Kováč M., Halásová E., Holcová M., Hudáčková N., Slamková M., Studencka B. & Zlinská A. 2000: Paleoecology and eustasy – Miocene sequence stratigraphy of the Western Carpathians basins. II. Morocco: area of Mediterranean-Atlantic and Europe-Arfric exchanges during Neogene,Abstracts of the XIth Congress of the RCMNS, p. 34. Fez; Morocco.

Studencka B. 1999: Remarks on Miocene bivalve zonation in the Polish part of the Carpathian Foredeep. Biuletyn PIG (Abstracts of the international conference  Carpathian Foredeep Basin – its evolution and mineral resources), 387: 186–187.

Studencka B., Popov S.V. & Amitrov O.V. 1999: Oligocene molluscan fauna from the Skibas and Boryslav-Pokut units (the Ukrainian Outher Carpathians) – preliminary report. Geologica Carpathica (International Geological Conference Carpathian Geology 2000) 50, special issue: 75–76.

Sympozjalne materiały wycieczkowe

Jasionowski M., Górka M., Studencka B. & Poberezhskyy A. 2006: Miocen Miodoborów [Podole, Zachodnia Ukraina]. Wprowadzenie. Część I do wycieczki terenowej nr 3. W: A. Wysocka i M. Jasionowski (Red.), Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich. II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, Zwierzyniec, str. 53–65. Instytut Geologii Podstawowej Wydział Geologii UW; Warszawa.

Jasionowski M. & Studencka B. 2006: Wycieczka nr 1: Kamieniołom w Łysakowie. W:. A. Wysocka i M. Jasionowski (Red.), Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich. II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, Zwierzyniec, str. 29–32. Instytut Geologii Podstawowej Wydział Geologii UW; Warszawa.

Jasionowski M., Wysocka A. & Studencka B. 2006: Wycieczka nr 1: Kamieniołom w Żelebsku. W: A. Wysocka i M. Jasionowski (Red.), Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich. II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, Zwierzyniec, str. 25–27. Instytut Geologii Podstawowej Wydział Geologii UW; Warszawa.

Jasionowski M., Studencka B. &  Poberezhskyy A. 2006: Wycieczka nr 3. Stop II – Ohryzkowce [Ohryzkovtsi]. W: A. Wysocka i M. Jasionowski (Red.), Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich. II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, Zwierzyniec, str. 71–74. Instytut Geologii Podstawowej Wydział Geologii UW; Warszawa.

Radwański A., Górka M., Jasionowski M., Studencka B., Wysoka A. & Hara U. 2006: Wycieczka nr 3. Stop III – Maksymówka [Maksymivka]. W: A. Wysocka i M. Jasionowski (Red.), Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich. II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, Zwierzyniec, str. 75–79. Instytut Geologii Podstawowej Wydział Geologii UW; Warszawa.

Jasionowski M., Studencka B. & Poberezhskyy A. 2006: Wycieczka nr 3. Stop IV – Kamieniołom Okno [Vikno]. W: A. Wysocka i M. Jasionowski (Red.), Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich. II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, Zwierzyniec, str.81–82. Instytut Geologii Podstawowej Wydział Geologii UW; Warszawa.

Jasionowski M., Studencka B. & Poberezhskyy, A. 2006: Wycieczka nr 3. Stop VI – Kołubajowce [Kolubaivtsi]. W: A. Wysocka i M. Jasionowski (Red.), Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich. II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, Zwierzyniec, str. 89–90. Instytut Geologii Podstawowej Wydział Geologii UW; Warszawa.

Artykuły publicystyczne

Studencka B. 2007: 33 lata działalności Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Jubileuszowa XX Konferencja Paleontologów. W: Żylińska A. (Red.) Granice Paleontologii, XX Konferencja Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Św. Katarzyna pod Łysicą, str. 10–14. Instytut Geologii Podstawowej Wydział Geologii UW, Warszawa.

Żylińska A. & Studencka B. 2008: XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG – Święta Katarzyna pod Łysicą, 10-13. 09.2008. Przegląd Geologiczny 56 (5): 351–352.

Borszcz T. & Studencka B. 2011: TAPHOS 2011 Tybinga, Niemcy, 14-17.06.2011. Przegląd Geologiczny, vol. 59, nr 11, pp 710–712, 752.