Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Konkurs na stanowisko dyrektora PAN Muzeum Ziemi w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 czerwca 2024 r.

Działając na podstawie decyzji nr 40/2021 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2021 r.  w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk (decyzja nr 11/2024 z dn. 1 marca 2024 r., zmieniona  decyzją nr 14/2024 z dn. 7 marca 2024 r.) ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora jednostki działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „PAN Muzeum Ziemi”).

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1.    ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;

2.    ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania pomocniczą jednostką naukową oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko dyrektora PAN Muzeum Ziemi może być osoba, która:

1.      posiada wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie w zakresie nauk o Ziemi i pokrewnych;

2.      posiada zdolności organizatorsko-menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzi;

3.      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

4.      korzysta z pełni praw publicznych.

 

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

1.      posiadanie stopnia lub tytułu naukowego w zakresie nauk ścisłych lub nauk o Ziemi;

2.      studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa lub doświadczenie zawodowe związane z muzealnictwem;

3.      znajomość przepisów prawa dotyczących problematyki muzealnej;

4.      znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność w sferze edukacji lub kultury;

5.      doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1.      koncepcję funkcjonowania i wizję rozwoju PAN Muzeum Ziemi, opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej (ok. 20 minut), złożoną na nośniku elektronicznym;

2.      informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia,  

3.      liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych (złożoną na piśmie w 1 egz.);

4.      poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

§  przebieg pracy zawodowej;

§  posiadany tytuł lub stopień naukowy;

5.      oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą PAN Muzeum Ziemi będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;

6.      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7.      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

8.      oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 430) lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli osoba przystępująca do konkursu składała już takie oświadczenie wcześniej. Wymogi te nie dotoczą osób urodzonych po 1 sierpnia 1972 r.;

9.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

10.   Kopie elektroniczne dokumentów z punktów 2-8 przekazane na nośniku elektronicznym.

 

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.
 

Dokumenty należy nadsyłać pocztą w jednym egzemplarzu na adres:

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

00-901 Warszawa, Plac Defilad 1

z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora PAN Muzeum Ziemi

 

lub składać osobiście na adres:

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

Pałac Kultury i Nauki

pokój 2314 lub 2315 (23 piętro)

w godz. od 9.00 do 15.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności PAN Muzeum Ziemi dostępne są na stronie internetowej: mz.pan.pl

Ostateczny termin składania zgłoszeń do konkursu to 24 kwietnia 2024 roku.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w interesie publicznym, o którym mowa w art. 53 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora PAN Muzeum Ziemi.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 6. W granicach i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo żądania:
 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.