Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

mgr Grzegorz Skrzyński

Pracownik Muzeum Ziemi od 2012 r.

Zainteresowania naukowe:

Archeobotanika, paleobotanika neogenu i czwartorzędu.

Kontakt:

grzegorz.skrzynski@gmail.com; gskrzynski@mz.pan.pl

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

Młodszy dokumentalista

Praca badawcza: analiza karpologiczna i antrakologiczna makroskopowych szczątków roślinnych pochodzących ze złóż holoceńskich bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z działalnością dawnych społeczności ludzkich. Współudział w rekonstruowaniu warunków paleoekologicznych badanych stanowisk.

Praca muzealna: inwentaryzacja i systematyzacja zbiorów paleobotanicznych: opisywanie okazów odcisków roślin i sporządzanie list kolekcji, digitalizacja zbiorów.

Popularyzacja nauk przyrodniczych: udział w prowadzonych przez Muzeum Ziemi pracach dydaktycznych, popularyzatorskich i wystawienniczych.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Skrzyński G. 2012: Makroskopowe szczątki roślinne z wybranych prób pobranych w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska „Piotrówka”. W: Radom. Korzenie miasta i regionu. Tom 2. Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej, wyniki badań interdyscyplinarnych (red. A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki). Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Warszawa.

Lityńska-Zając M., Skrzyński G., Wasylikowa K. 2012: Szczątki roślinne z okresu wędrówek ludów ze stanowiska 4 w Wyszemborku, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, Polska północno-wschodnia. W: Monumenta Archaeologica Barbarica tom XVIII (red. W. Nowakowski). Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Warszawa (w druku).

Skrzyński G. 2012: Badania archeobotaniczne makroskopowych szczątków roślinnych pochodzących z neolitycznej osady w Ludwinowie, gm. Włocławek, woj. kujawsko – pomorskie. Prace Muzeum Ziemi 50, 117-128.