Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

ŚWIAT BEZ GRANIC. MATERIAŁY EDUKACYJNE

Tematem przewodnim wystawy „Świat bez granic” są relacje społeczne, które mogły zachodzić na przełomie neolitu i epoki brązu w północno-wschodniej Polsce. Jest to obszar zdominowany przez jeziora i rozlewiska rzek, który pomimo interdyscyplinarnych badań nasilających się w ostatnich latach, wciąż jest rozpoznany w stopniu niezadowalającym. Wskutek intensyfikacji badań archeologicznych doszło jednak do wydzielenia kluczowych stanowisk, których analizy istotnie zmieniają peryferyjne postrzeganie sytuacji kulturowej w III i na początku II tysiąclecia p.n.e. Wystawa „Świat bez granic” prezentuje popularnonaukowe ujęcie dotychczas uzyskanych wyników oraz najważniejsze aspekty badań archeologicznych związanych z tym obszarem. 

The theme of the „A World With No Borders. Archaeological Research on Social Relations at the Turn of the Neolithic and Bronze Age in North-Eastern Poland” exhibition are social relations that may have occurred at the turn of the Neolithic and Bronze Age in northeastern Poland. This is an area dominated by lakes and river floodplains that, despite interdisciplinary research intensifying in recent years, is still unsatisfactorily recognised. However, the increased archaeological research has resulted in identification of key sites, the analysis of which significantly changes the peripheral perception of the cultural situation in the 3rd and early 2nd millennium BC. The exhibition „A World With No Borders” presents a popular scientific account of the results obtained so far and the most important aspects of archaeological research related to the area.

Materiały do pobrania /Download

I. Plansze wystawiennicze /Exhibition boards

II. Bajka /A booklet