Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Badania paleozoologiczne

Fauna (mięczaki) Paratetydy

Głównym przedmiotem badań prowadzonych w ramach tego tematu jest taksonomia neogeńskich małżów i ślimaków, ich systematyka, paleoekologia oraz znaczenie stratygraficzne. Rozpoznanie składu gatunkowego równowiekowych zespołów małżowych pochodzących z różnych prowincji biogeograficznych Europy ma kluczowe znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych. Bogate kolekcje małżów zgromadzone w MZ, wieloletnie studia terenowe i porównawcze przeprowadzone w ponad 20 europejskich instytucjach przechowujących zbiory paleontologiczne i szeroka współpraca z badaczami zagranicznymi,pozwoliły m.in. skompletować listę gatunków małżów facji piaszczystej środkowego miocenu (badenu, tarchanu i konki) Paratetydy Środkowej i Paratetydy Wschodniej, zrewidować ich nazewnictwo oraz przedstawić nowe spojrzenie na paleogeografię tego obszaru. Na szczególną uwagę zasługuje próba oceny przedziału czasowego zasiedlenia oraz geograficznego rozprzestrzenienia poszczególnych gatunków małżów w Paratetydzie w celu ustalenia połączeń tego rozległego morza wewnętrznego z obszarem medyterańskim. Dotychczasowe studia nad małżami Paratetydy znacząco zmieniły pogląd na stopień endemizmu tej bioprowincji. Pozwoliły również na stwierdzenie, iż struktura taksonomiczna zespołów na poziomie podgromady, w większym stopniu zależy od charakteru osadu niż od głębokości zasiedlenia. Wyniki badań i nowe rekonstrukcje paleogeograficzne przedstawione zostały na wielu krajowych i międzynarodowych kongresach i konferencjach oraz w licznych publikacjach współautorskich, także ze specjalistami zagranicznymi. Ostatnio badania zostały rozszerzone o studia składu gatunkowego małżów z serpulowo-mikrobialitowych raf środkowego miocenu (sarmatu) Paratetydy Środkowej, jak też z formacji menilitowej dolnego oligocenu (rupel) Karpat Pokuckich (Ukraina).