Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: MZ-ZP-9-2022

Poprawienie-omyłki-we-wzorze-Załącznika-nr-1-MZ-ZP-9-2022

Ochrona_Załącznik-nr-1-do-ogłoszenia-o-zamówieniu_7.07.2022_poprawiony.docx

Odpowiedzi na pytania ofertowe MZ-ZP-9-2022 ochrona_05.07.2022

Warszawa 28.06.2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający:

Nazwa: Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie

Adres: Al. Na Skarpie 20/26 i 27 00-488 Warszawa

e-mail: sekretariat@mz.pan.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia przez Wykonawcę posiadającego, stosownie do wymogów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

W ramach ochrony fizycznej osób i mienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania „Planu ochrony obiektu”, który zostanie uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego, i zgodnie z „Planem ochrony obiektu” świadczenia usługi polegającej na ochronie fizycznej przed kradzieżą, zniszczeniem, lub innymi zagrożeniami obiektów Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, tj. obiektu zlokalizowanego w Warszawie przy Alei Na Skarpie 20/26 i obiektu zlokalizowanego w Warszawie przy Alei Na Skarpie 27, oraz mienia w nich się znajdującego, jak również ochronę przed naruszeniem nietykalności cielesnej, utratą życia lub zdrowia osób w nich przebywających, a w szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do dozorowania ochranianych obiektów i utrzymania posterunku stałego.

Pod pojęciem obiektu, o którym mowa powyżej należy rozumieć budynek wraz z otaczającą go nieruchomością.

Ochrona 24-godzinna będzie pełniona od poniedziałku do niedzieli, także w dni ustawowo wolne od pracy. Ochrona będzie sprawowana w systemie dwuzmianowym: I zmiana od godziny 6.00 do godziny 18.00 – przez jednego pracownika ochrony; II zmiana od godziny 18.00 do godziny 6.00 – przez jednego pracownika ochrony.

Łączna szacunkowa ilość godzin ochrony obiektu przez pracowników stałej obsady w okresie objętym umową wynosi 3672h (153 dni x 24h, od 1 sierpnia 2022 do 31 grudnia 2022).

Czas pełnienia służby przez danego pracownika ochrony w obiektach Zamawiającego nie może przekraczać 16 godzin na dobę. Zamawiający, poza szczególnymi, losowymi wypadkami, nie dopuszcza możliwości pełnienia przez pracowników ochrony służby na dwóch zmianach pod rząd, tj. jedna po drugiej. Zamawiający dopuszcza, że służbę mogą pełnić osoby zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenie (pracownicy ochrony).

Wykonawca zobowiązany jest terminowo uiszczać całość wynagrodzenia należnego pracownikom ochrony ochraniającym budynki PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.

Usługa realizowana będzie w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym na czas określony tj. od 01.08.2022 do 31.12.2022, rozliczana na podstawie comiesięcznej prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej przez Wykonawcę wg faktycznego czasu wykonywania usługi.

Do szczególnych obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

– ochrona obiektów wraz z terenem ogrodzonym nalężącym do obiektu za pomocą bezpośredniej ochrony fizycznej,

– stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, w tym monitorowanie systemu sygnalizacji włamania/napadu (w tym zapewnionych i zainstalowanych przez Wykonawcę),

– zapewnienie grupy interwencyjnej na pilne wezwanie- całodobowo, obsada co najmniej dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony, podejmującej działania w zakresie ochrony osób i mienia na wezwanie pracowników pełniących aktualnie służbę lub upoważnionego pracownika Zamawiającego. Czas dojazdu grupy interwencyjnej nie może być dłuższy niż 8 minut,

– niedopuszczenie do wejścia osób postronnych na teren chronionego obiektu w okresie jego zamknięcia,

– podejmowanie działań prewencyjnych przeciwko wykroczeniom w ochranianym obiekcie oraz kradzieżom i niszczeniu mienia,

– informowanie osoby wskazanej przez Zamawiającego o każdej interwencji i wydarzeniu zaistniałym na terenie ochranianego obiektu, związanym z bezpieczeństwem osób/lub mienia,

– powiadamianie i wzywanie, w uzasadnionych przypadkach, Policji, Ratownictwa Medycznego, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i innych służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach w ochranianym obiekcie,

– powiadamianie osoby wskazanej przez Zamawiającego oraz innych organów (Policji, Straży Pożarnej) o zaistniałym czynie zabronionym i zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przybycia właściwych służb,

– zatrzymywanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstw lub wykroczeń oraz osób wnoszących lub wywożących różnego rodzaju przedmioty z chronionego obiektu bez odpowiedniego zezwolenia,

– zatrzymywanie osób, które nielegalnie usiłują wejść na teren chronionego obiektu do czasu przybycia Policji lub Straży Miejskiej,

– zapewnienie interwencji w przypadku uruchomienia się sygnału alarmowego,

– powiadamianie osoby wskazanej przez Zamawiającego o wszelkich awariach i uszkodzeniach powstałych na terenie wokół obiektów oraz zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości działania systemu monitoringu,

– przekazywanie Zamawiającemu co miesiąc, nie później niż do 5-tego dnia miesiąca następnego, poświadczone przez siebie za zgodność z oryginałem kopie dzienników zmian w ochranianych obiektach obejmujące okres danego miesiąca,

– świadczenie ww. usług dla poszczególnych obiektów Zamawiającego z uwzględnieniem:

1. Obiekt Aleja Na Skarpie 20/26:

– utrzymanie posterunku stałego w czasie pełnienia ochrony,

– obsługa systemu monitorowania zainstalowanego w obiekcie oraz systemu p.poż.,

– monitorowanie systemu sygnalizacji napadu/włamania,

2. Obiekt Aleja Na Skarpie 27:

– nadzór poprzez monitoring wizyjny (ekran) w dyżurce strażnika w budynku Al. Na Skarpie 20/26.

– obsługa systemu p.poż

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie zainstalować w każdym ww. obiekcie, z uwzględnieniem treści sporządzonego przez Wykonawcę Planu Ochrony, urządzenia monitorujące oraz wyposażyć każdy obiekt w niezbędne środki techniczne (np. telefon komórkowy, przyciski anty-napadowe) wspomagające ochronę fizyczną, z zastrzeżeniem iż instalacja ww. urządzeń nie może naruszać substancji obiektów, w szczególności ze względu na posiadany przez nie status zabytku.

W związku z powyższym i celem ustalenia przez Wykonawcę rodzaju i ilości ww. niezbędnych urządzeń/środków technicznych Zamawiający w dniu 4 lipca 2022, w godz. 11.00-14.00 zorganizuje wizję lokalną w obiektach wymienionych powyżej. Chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłosić na co najmniej 1 dzień przed terminem wskazanym powyżej na adres: sekretariat@mz.pan.pl .

Ze względu na specyfikę ochranianych obiektów, wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji umowy będą posiadały aktualne zaświadczenie o niekaralności i aktualne badania lekarskie i nie będą posiadały ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wymagane jest następujące wyposażenie pracowników ochrony:

1) radiotelefony,

2) telefon komórkowy,

3) maskę przeciw gazową,

4) latarkę akumulatorową

W okresie obowiązywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, każdy pracownik ochrony musi posiadać i stosować dodatkowe, zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, wyposażenie higieniczno-sanitarne, to jest maski lub maseczki ochronne bądź przyłbice, zakrywające usta i nos jak również płyn do dezynfekcji rąk – stosownie do wytycznych organów administracji publicznej oraz organów sanitarnych, dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, takich jak muzea, w czasie obowiązywania wyżej wskazanych stanów związanych z epidemią.

Wykonawca zobowiązany będzie to wyposażenie uzupełniać lub zmieniać, stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, zasad ich użytkowania oraz zgodnie z wytycznymi wyżej wskazanych organów

Kluczowe obowiązki realizowane przez Wykonawcę (pracowników ochrony):

– przestrzeganie zakazu opuszczania obiektu podczas pełnienia służby,

– zabezpieczenie powierzonych do ochrony: obiektów i mienia

– utrzymywanie stałej łączności radiowej lub telefonicznej z dyżurnym zgłaszając przebieg pełnienia służby oraz informując o zaistniałych sytuacjach,

– zapewnienie bezpieczeństwa osobom zatrudnionym oraz korzystającym z udostępnionych zbiorów w obiektach MZ PAN, w których mieszczą się ekspozycje,

– przeciwdziałanie ewentualnym przestępstwom i wykroczeniom, w szczególności przestępstwom przeciwko mieniu,

– zabezpieczenie mienia znajdującego się w ochranianych obiektach przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

– kontrola ruchu osobowego i materiałowego odbywającego się na terenie ochranianych obiektów,

– obserwacja obrazu przekazywanego z systemu telewizji dozorowej, obsługa systemu sygnalizacji włamania/napadu oraz kontrola jego sprawnego funkcjonowania,

– obsługa systemu przeciwpożarowego,

– prowadzenie dokumentacji ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dziennika zmiany,

– wydawanie i przyjmowanie kluczy,

– otwieranie i zamykanie bram wjazdowych w uzgodnionych godzinach

– kontrola zamknięcia bram ogrodzenia zewnętrznego oraz drzwi i okien w chronionych obiektach,

– zapalanie i gaszenie oświetlenia zewnętrznego,

– kontrola obiektów w zakresie zagrożeń pożarowych, zagrożeń związanych z awariami ciągów energetycznych, wodociągowych i ciepłowniczych oraz innych mających wpływ na stan bezpieczeństwa w chronionych obiektach,

– zapewnienie porządku w razie zaistnienia sytuacji zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu,

– udzielanie podstawowych informacji (kierunek zwiedzania, miejsce zakupu biletów, godziny otwarcia, toalety) zwiedzającym Muzeum Ziemi,

– w okresie obowiązywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego do obowiązków pracowników ochrony należeć będzie dodatkowo monitorowanie i kontrola przestrzegania przez publiczność oraz osoby odwiedzające obiekty MZ PAN reżimu sanitarnego wynikającego z obowiązujących przepisów oraz wytycznych organów administracji publicznej i organów sanitarnych, w szczególności zachowywania odstępów, używania płynów odkażających, maseczek.

Pracownicy ochrony podczas wykonywania swoich obowiązków, podlegać będą operacyjnie pracownikowi wyznaczonemu przez Zamawiającego.

Pracownicy ochrony powinni posiadać doświadczenie w pracy w budynkach użyteczności publicznej.

Wykonawca zobowiązany jest aby pracownicy ochrony pełnili służbę w jednolitym, czystym, schludnym i eleganckim umundurowaniu-stroju służbowym, o charakterze wizytowym (biała lub niebieska koszula, jednolity krawat, ciemna jednolita marynarka).

Pracownicy Wykonawcy wykonujący swoje obowiązki w Muzeum Ziemi będą przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przeszkoleni przez Wykonawcę w zakresie wykonywania zadań, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, dotyczących monitorowania i kontroli przestrzegania przez osoby odwiedzające obiekty Muzeum Ziemi reżimu sanitarnego (jeżeli znajdzie to zastosowanie).

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy w zakresie realizacji usług ochrony. Zamawiający uprawniony jest do wywołania (bez dodatkowej opłaty/wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy) do trzech tzw. „fałszywych”alarmów w ciągu miesiąca kalendarzowego, podczas których nastąpi uruchomienie systemualarmowego oraz wezwanie grupyinterwencyjnej-celem sprawdzenia czasu reakcji i sprawdzenia prawidłowości wykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę i pracowników ochrony.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia 01.08.2022 do dnia 31.12.2022 r.

 

4. Warunki udziału w procedurze dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada – stosownie do wymogów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia – koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie niższą niż 250.000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

c) Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonuje co najmniej 4 usługi ochrony osób i mienia przez okres 5 miesięcy każda w obiektach biurowych lub użyteczności publicznej, o łącznej wartości (tj. we wskazanym wyżej okresie 5 miesięcy) co najmniej 100 000 zł brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług) każda.

W przypadku usług nadal wykonywanych, faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać wymagania określone w pkt 4c) Ogłoszenia o zamówieniu.,

Zamawiający uzna ww. warunki ze spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Na poświadczenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca przedłoży ponadto kopie (poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) dokumentów:

a) poświadczających posiadanie uprawnień, o których mowa w lit a) powyżej,

b) poświadczających zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w lit b) powyżej,

c) poświadczających posiadanie wiedzy i doświadczenia opisanych w lit c) powyżej w postaci dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. co najmniej 4 referencji, kopii zawartych umów lub innych dowodów potwierdzających należyte wykonanie

zamówienia w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, z zastrzeżeniem, że ww. referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie/ wykonywanie usług powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Wykluczeniu z postępowania podlega osoba lub podmiot, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ww. ustawy przez ubieganie się o udzielenie zamówienia rozumie się złożenie oferty.

 

5. Kryteria oceny ofert:

Cena 100%.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać wszystkie koszty rzeczowe i osobowe realizacji zamówienia wynikające z niniejszego ogłoszenia i nie podlega waloryzacji w okresie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia.

 

6. Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W formularzu ofertowym Wykonawca zamieszcza informację o rodzaju i ilości niezbędnych urządzeń/środków technicznych wspomagających ochronę fizyczną, w których mowa w pkt 2, w podziale na obiekty: Obiekt Aleja Na Skarpie 20/26; Obiekt Aleja Na Skarpie 27.

Do formularza ofertowego Wykonawca załącza kopie dokumentów poświadczających: posiadanie uprawnień, poświadczających zawarcie umowy ubezpieczenia oraz poświadczających posiadanie wiedzy i doświadczenia, o których mowa w pkt 4 powyżej.

Formularz ofertowy Wykonawca może podpisać podpisem elektronicznym, albo składa podpisany przez siebie zgodnie z zasadami reprezentacji (lub przez upoważnioną osobę – należy załączyć do formularza ofertowego pełnomocnictwo) formularz ofertowy w pliku .pdf (skan oferty).

Formularz ofertowy należy przesłać – w terminie wskazanym w pkt 7 – na adres email: sekretariat@mz.pan.pl

 

7. Termin składania ofert:

oferty należy przesyłać do dnia 11 lipca 2022 godz.12.00

 

8. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:

e-mail: sekretariat@mz.pan.pl

Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu przed terminem składania ofert.

 

9. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

2. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu będzie wykluczony, a jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem oferty do niniejszego Zaproszenia.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści złożonych ofert, możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz do wezwania Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w zakresie wysokości ceny w zakresie jej zmniejszenia. Ewentualne negocjacje w zakresie ceny Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.

9. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty lub zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

10. Wzór umowy zawieranej z Wykonawca stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości modyfikacji przez Zamawiającego tego wzoru w zakresie w szczególności § 4 (zależnego od treści złożonej oferty).

Wzór umowy Wykonawca przedkłada w formacie doc. wraz z formularzem ofertowym.

11. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

12. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Zamawiającego.

10. Klauzula informacyjna 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, Al. Na Skarpie 20/26 i 27 00-488 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2) Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy: bogumila.lewandowska@mz.pan.pl

3) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO

4) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.

6) Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu

Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1

Wzór umowy Załącznik nr 2

Warszawa 28.06.2022