Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Rekrutacja na samodzielne stanowisko ds. finansowo-księgowych (Głównego Księgowego / Głównej Księgowej)

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie poszukuje pracownika na samodzielne stanowisko ds. finansowo-księgowych (Głównego Księgowego / Głównej Księgowej).
Kandydatem na stanowisko samodzielnego księgowego może być osoba, która zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120):
1. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 • a. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • b. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • c. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Posiada bardzo dobrą znajomości przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i umiejętności ich stosowania.
3. Posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do klasyfikowania (dekretacji) zdarzeń gospodarczych oraz umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej, w tym obsługi programu jednego z programów kadrowo-księgowych.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Zakres obowiązków:
 • nadzór i prowadzenie ksiąg rachunkowych i rachunkowości Muzeum Ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego,
 • kształtowanie, realizacja i przestrzeganie zasad polityki rachunkowości i planu kont zgodnego ze standardami sprawozdawczymi,
 • realizacja działań zgodnie z zasadą kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • akceptowanie umów zawieranych w imieniu PAN w zakresie dotyczącym jednostki zgodnie z otrzymanym upoważnieniem oraz zgodnie z procedurami wewnętrznymi w zakresie zamówień publicznych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Muzeum Ziemi zgodnie z otrzymanym upoważnieniem,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Muzeum Ziemi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretację,
 • przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków Muzeum Ziemi,
 • sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów, kosztów i wydatków
 • kontaktowanie się i ścisłą współpracę z podmiotem nadrzędnym Polską Akademią Nauk, której Muzeum Ziemi jest pomocniczą jednostką naukową,
 • weryfikacja kosztów dotacji, projektów badawczych i zleceń, sponsnoringów,
 • współpracę z kontrahentami i podmiotami zewnętrznymi w zakresie współpracy i realizacji umów,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Działem Księgowości,
 • terminowe przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań obowiązujących w jednostce m.in. ZUS, PFRON, GUS, RBN, RBZ,
 • prawidłowe naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, zaliczek podatkowych oraz prowadzenie spraw ubezpieczeniowych pracowników wraz z ich terminowym przekazywaniem,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i raportów ZUS oraz sprawozdań na potrzeby GUS,
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężanach wraz z analizą wykorzystanych środków,
 • prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie naliczenia odpisów na ZFSŚ,
 • rozliczanie środków przydzielonych z budżetu Polskiej Akademii Nauk,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 • nadzorowanie ściągalności należności Muzeum Ziemi, w tym prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 • zamykanie miesięcznych i rocznych okresów księgowych,
 • bezpośrednią współpracę z dyrekcją Muzeum Ziemi
 • wspieranie i inicjowanie działań w zakresie optymalnych rozwiązań księgowych, finansowych, podatkowych, sporządzanie raportów i sprawozdań,
 • inicjowanie rozwiązań w zakresie pozyskiwania przez Muzeum Ziemi środków zewnętrznych,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa podatkowego, w tym w powiązaniu z prawem pracy, oraz ich wdrażanie,
 • wykonywanie innych, nie wymienionych wyższej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji samodzielnego księgowego.
Wymagania szczegółowe:
 • wykształcenie kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia),
 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy w Dziale Księgowości w tym minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego/Głównej Księgowej lub zastępcy/zastępczyni,
 • znajomość przepisów prawa koniecznych do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego / Głównej Księgowej, w tym m.in. w zakresie rachunkowości, prawa pracy oraz przepisy podatkowe (CIT, VAT, PDOP), zasad księgowości przedsiębiorstw i budżetu, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość i obsługa programów księgowych,
 • posługiwanie się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym,
 • samodzielność i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość specyfiki prowadzenia księgowości w instytucji naukowej bądź samorządowej instytucji kultury,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, sumienność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w zakresie wykonywanej pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
Wymagane dokumenty (w tym kopie/skany):
 • podpisane list motywacyjny oraz CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ze wskazaniem numeru telefonu kontaktowego – w załączeniu,
 • świadectwa pracy lub oświadczenia kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy – wskazanie potrzebnych danych kontaktowych byłych pracodawców,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencje.
W procesie rekrutacji kandydat może zostać poproszony o przedłożenie oryginałów dokumentów w celu ich weryfikacji bądź uzupełnienie dokumentacji.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
Bezpośredni kontakt z kontrahentami, wysiłek umysłowy.
Praca przy komputerze wymagająca stałej koncentracji i obciążenia wzroku.
Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Polskiej Akademii Nauk.
Przesłaną dokumentację należy opatrzyć w treści maila klauzulą:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Polską Akademię Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.
Termin i sposób składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne można składać do 25.06.2023:
 • osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Aleja Na Skarpie 20/26 i 27, 00-488 Warszawa
 • drogą elektroniczną z tytułem maila „rekrutacja księgowość” na adres: sekretariat@mz.pan.pl
Muzeum Ziemi zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani droga elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazane powyżej adresy nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 6,66%
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów. Dokumenty winny być przesłane bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu. Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacja na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.
Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że
Administratorem przekazanych danych osobowych jest Polska Akademia Nauk – Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Al. Na Skarpie 20/26 i 27, 00-488 Warszawa, (na potrzeby niniejszego paragrafu dalej jako „PAN MZ”)
1. Dane osobowe będą:
1) przetwarzane dla celów związanych z realizacją procesu rekrutacji,
2) przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacji, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych;
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji procesu rekrutacji.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą profilowane i automatyzowane.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PAN MZ w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do żądania od PAN MZ:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania swoich danych osobowych – w przypadku jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe,
3) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – przy uwzględnieniu celów przetwarzania,
4) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane,
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
6) przeniesienia danych osobowych,
7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody,
8) ograniczenia przetwarzania – w przypadku, jeżeli:
a. kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający PAN MZ sprawdzić prawidłowość tych danych,
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c. PAN MZ nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń,
7.Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone PAN MZ może przetwarzać dane osobowe z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
8. PAN MZ zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadających ryzyku naruszenia praw lub wolności osoby, której dane są przetwarzane.
9. W razie niezgodnego z przepisami przetwarzania danych, osoba której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.