Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Specjalista/specjalistka ds. edukacji w Dziale Popularyzacji Nauk Geologicznych poszukiwany/poszukiwana!

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko specjalista ds. edukacji w Dziale Popularyzacji Nauk Geologicznych. Oferujemy pracę w instytucji z tradycjami, o dużym potencjale naukowo-muzealniczym, w modernizującym się zespole z możliwością tworzenia własnych projektów. Poszukujemy osoby gotowej do podejmowania wyzwań, umiejącej tworzyć nowe programy edukacyjne i pragnącej mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, dyspozycyjnej. Mile widziane doświadczenie we współpracy z muzeami bądź podmiotami edukacyjnymi.

W przypadku umowy o pracę proponujemy stabilne zarobki w naukowej jednostce pomocniczej Polskiej Akademii Nauk, system premiowania, dobrowolny system medyczny, świadczenia z ZFŚS, w tym możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy

Obowiązki

 1. Przygotowywanie scenariuszy, prezentacji i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla różnych grup odbiorców, w tym szkół i przedszkoli.
 2. Oprowadzanie grup zorganizowanych i zwiedzających indywidualnych po wystawach stałych i czasowych, w tym w jęz. angielskim.
 3. Planowanie i koordynacja projektów edukacyjnych.
 4. Współpraca przy projektach realizowanych przez dział edukacji, w tym przy kreowaniu oferty stałej i czasowej oraz przy działaniach towarzyszących projektom innych działów.
 5. Koordynowanie i organizowanie wydarzeń wewnętrznych w muzeum oraz wydarzeniach zewnętrznych, współtworzonych przez muzeum.
 6. Przygotowanie podstawowych treści do promocji działań edukacyjnych.

Wymagania

 1. Wykształcenie – minimum licencjat.
 2. Wykształcenie pedagogiczne (bądź udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie edukacji i/lub pedagogiki) z profilem kierunkowym (geografia, biologia, geologia, archeologia, ochrona środowiska).
 3. Minimum rok doświadczenia w opracowaniu i realizacji zajęć dla różnych grup wiekowych, w tym doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 4. Umiejętność samodzielnego tworzenia konspektów i realizacji zajęć edukacyjnych uwzględniających różnorodne cele, metody i grupy wiekowe odbiorców.
 5. Wysokie kompetencje interpersonalne, kreatywność i komunikatywność, dbałość o język komunikacji, wysoka kultura osobista.
 6. Umiejętność swobodnego wypowiadania się, wystąpień i prezentacji.
 7. Umiejętność nawiązywania żywego kontaktu ze słuchaczami.
 8. Biegła obsługa komputera – pakiet MS OFFICE, programy do tworzenia prezentacji.
 9. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 10. Bardzo dobra organizacja i dyscyplina pracy oraz samodzielność w działaniu.
 11. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 12. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną

Wymagania dodatkowe (fakultatywne)

 1. Zainteresowania związane z profilem PAN MZ.
 2. Doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń.
 3. Znajomość programów i trendów edukacyjnych – zgodnie z tematycznym profilem PAN MZ.

Oferta

Wymiar zatrudnienia

 1. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 2. Wymiar zatrudnienia: 1 etat – możliwa część etatu
 3. Liczba oferowanych etatów: 1
 4. Miejsce pracy: Aleja Na Skarpie 20/26 i 27 w Warszawie
 5. Wynagrodzenie: zasadnicze dla stanowiska specjalisty, górna grupa XIII zaszeregowania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, dodatek funkcyjny i stażowy, premie według regulaminu premiowania PAN MZ.
 6. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny (skan) oraz CV (pdf),
 • skan kwestionariusza osobowego, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – w załączeniu,
 • skany świadectw pracy (jeśli kandydat takie posiada) lub skan oświadczenia kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy – wskazanie potrzebnych danych kontaktowych byłych pracodawców,
 • skan oświadczenia kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • skany innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • opcjonalnie skany referencji.

Przesłaną dokumentację należy opatrzyć w treści maila klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Polską Akademię Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

Dokumenty winny być przesłane bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacja na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.

Termin i sposób składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z tytułem maila „rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. edukacji” na adres: sekretariat@mz.pan.pl w nieprzekraczalnym terminie 10 lutego 2023 r. do godz. 12.00.

PAN MZ zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani droga elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – dopuszcza się rozmowę w trybie on-line.

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 6,54%

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Al. Na Skarpie 20/26 i 27, 00-488 Warszawa, (na potrzeby niniejszego paragrafu dalej jako „PAN MZ”)

1.Dane osobowe będą:

1)przetwarzane dla celów związanych z realizacją procesu rekrutacji,

2)przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacji, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych;

2.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

3.Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji procesu rekrutacji.

4.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą profilowane i automatyzowane.

5.Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PAN MZ w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.

6.Osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do żądania od PZN MZ:

1)dostępu do swoich danych osobowych;

2)sprostowania swoich danych osobowych – w przypadku jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe,

3)uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – przy uwzględnieniu celów przetwarzania,

4)usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane,

5)sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

6)przeniesienia danych osobowych,

7)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody,

8)ograniczenia przetwarzania – w przypadku, jeżeli:

a. kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający PAN MZ sprawdzić prawidłowość tych danych,

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c. PZN MZ nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń,

7.Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone PAN MZ może przetwarzać dane osobowe z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

8.PZN MZ zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadających ryzyku naruszenia praw lub wolności osoby, której dane są przetwarzane.

9.W razie niezgodnego z przepisami przetwarzania danych, osoba której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.